Transport Gallery


News & Activities

About Us

ประวัติบริษัท
บริษัท เอ็น.อี. (1992) จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งเกลือเพื่อเป็น วัตถุดิบหลักในการผลิตสารเคมีให้กับ บริษัทไทย อาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด จากนั้นจึงได้ขยายการรับ การขนส่งให้กับลูกค้าตามความเหมาะสมของ สินค้า


สารจากประธานกรรมการบริหาร
การดำเนินการธุรกิจขนส่งในปัจจุบันมีความหลากหลายและใช้เทคโนโลยี่ต่างๆเข้ามาร่วมดำเนินการ หลายประการเพื่อให้เกิดต้นทุนที่เหมาะสมสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้แต่ต้องรักษาไว้ซึ่งความ ปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็น.อี. (1992) จำกัด ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้ดำเนิน การบนพื้นฐานนี้มาโดยตลอดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายคือ

ขนส่งปลอดภัย     ถึงที่หมายตรงเวลา
รักษาสิ่งแวดล้อม   พรั่งพร้อมเรื่องบริการ
พนักงานมีวินัย     ใส่ใจการพัฒนา
Facility & Service

- รถบรรทุกหกล้อพื้นเรียบ
- รถบรรทุกสิบล้อพื้นเรียบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...