Transport Gallery

News & Activities

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 ของ บริษัท เอ็น.อี. (1992) จำกัด
บริษัท เอ็น.อี. (1992) จำกัดได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2008 ระบบบริหารงานคุณภาพด้านการขนส่งสินค้า ผ่านการตรวจประเมินฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2555 และได้รับเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาระบบอย่างต่อเนื่องตลอดไป