Transport Gallery


News & Activities

Management Control

การรับรองมาตรฐานการบริหารงาน

บริษัท เอ็น.อี. (1992) จำกัดได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001 เป็นการแสดงให้เห็นการทำงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และเป็นการเพิ่มความสามารถการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ด้วย


ควบคุมการขนส่งด้วยระบบติดตามรถขนส่งด้วยดาวเทียม

รถขนส่งทุกคันติดตั้งระบบติดตามรถขนส่งด้วยดาวเทียม สามารถที่จะช่วยเพิ่มความสะดวก ในการควบคุม ติดตามการทำงานของรถบรรทุก ไม่ว่าจะเป็น รถกระบะบรรทุก รถขนส่งขนาดเล็ก ใหญ่ ไปจนถึงรถ Tailler หัวลาก โดย อุปกรณ์ GPS Tracker ติดตามรถ ที่ติดตั้งไป นอกจากนี้ยังมีห้องควบคุมที่แสดงผลการทำงานของระบบติดตาม ที่มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบตลอดเวลาFacility & Service

- รถบรรทุกหกล้อพื้นเรียบ
- รถบรรทุกสิบล้อพื้นเรียบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...